NOHA_Brannsikring-i-logistikk-og-lagerbygg

Lager og logistikkbygg har ofte store verdier, mye brennbart materiale og maskiner som krever spesielle sikringstiltak mot brann. Stor variasjon i hva som lagres, er en av flere utfordringer når det gjelder å sikre bygget riktig. I dette blogginnlegget kan du lese om viktige forutsetninger som må være på plass for å minimere risikoen for brann og skader.

Brannsikring som dekker lovkrav og egne behov

Krav til lager og logistikkbygg faller inn under samme regelverk som øvrige næringsbygg, og det er flere lover og forskrifter som er aktuelle. Disse skal være utgangspunktet for ethvert brannsikringstiltak. Vi har tidligere skrevet noe om dette og du kan lese mer om lovverket i artikkelen Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret? og på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern.

I tillegg må brannsikringen dekke egne, særskilte behov. Da tenker jeg blant annet på at brannsikringen må ta hensyn til selve bygget, risikoklasse, hva slags varer som lagres, innpakning, mengder, lagringshøyde, plassering, areal og andre tekniske innretninger. Dette er viktige faktorer som påvirker valg av type brannslokningsutstyr og eventuelle slokkesystemer og andre branntekniske tiltak.

En risikovurdering vil også kunne si noe om behovet for ulike tiltak knyttet til brann og branntilløp. Oppbevares det for eksempel farlig avfall eller eksplosiver? Lagres det store mengder brennbar væske eller andre kjemikalier? Hvilke konsekvenser vil en brann eller et branntilløp medføre hos oss?

Hva sier bedriftsforsikringen om brannforebyggende tiltak?

Lovverket danner som nevnt grunnlaget for nødvendig brannsikring. Men veldig ofte stiller forsikringsselskapene strengere krav. Les derfor alle forsikringsdokumenter nøye og få disse kravene med i egen kravspesifikasjon. De økonomiske konsekvensene av en brann kan være store. De blir ikke mindre hvis du får avkortning i forsikringsutbetalingen fordi du ikke har fått med deg disse kravene. Sjekk med forsikringsselskapet hvis noe er uklart.

Opplæring, vedlikehold og rutiner knyttet til brannvern

Tilfredsstillende brannsikring forutsetter også at nødvendig opplæring blir gitt, og at det finnes rutiner for lovpålagte instrukser, vedlikehold og kontroller. Mange er for eksempel ikke klar over at sprinkleranlegg og manuelt brannslokkeutstyr også skal kontrolleres av kompetent bedrift hvert år. Brannvarslingsanlegg og andre systemer skal også kontrolleres årlig. Bygget skal være oppført med branninstruks og til enhver tid oppdatert rømningsplan.

Les også: Hva sier lovverket om krav til brannkurs og opplæring?

Rot eller orden på lageret? Det kan være avgjørende ved brann!

Personlig mener jeg at ryddige lagre bør være et mål for alle virksomheter. Det gjør at logistikkarbeidet i hverdagen flyter bedre, rømningsveier og brannslokningsutstyr er synlig og lett tilgengelig. Rot og feilplassering av varer eller annet utstyr kan ha stor betydning ved en eventuell brann eller evakueringssituasjon. Hvis det manuelle slokkeutstyret blir sperret inne bak en hindring kan dette vanskeliggjøre slokningsarbeidet i en tidlig fase eller være i veien for rask og sikker rømning.

Motoriserte kjøretøy og andre tekniske installasjoner kan være en utfordring

Tekniske feil, gnister eller feilbruk av maskiner, kjøretøy eller andre elektriske installasjoner, er vanlige årsaker til branntilløp. Hvis en brann skulle oppstå er det viktig at egnet godkjent slokkeutstyr er plassert i nærheten, eller at innretningen er dekket med et slokkesystem som automatisk løses ut ved brann eller høy varmeutvikling.

Det finnes i dag flere ulike type slokkesystem med ulike type slokkemidler for EL-Skap, tavlerom, ladere, trucker, maskiner, mekaniske installasjoner eller lignende. Som for eksempel Accuflex+ eller Microflex, som du kan lese mer om på våre nettsider.

Lading av blybatterier og NiCd-batterier krever ekstra brannsikkerhet

En fare som kanskje ikke har fått nok oppmerksomhet ennå, er knyttet til lading av blybatterier og NiCd-batterier. Her utvikles det nemlig både hydrogengass og oksygengass som kan skape en eksplosiv atmosfære i vanlig luft når det overstiger et visst nivå. God ventilasjon er derfor nødvendig. I tillegg er det selvfølgelig viktig at brennbart materiale ikke blir lagret i umiddelbar nærhet. Og hvis en brann skulle oppstå, må det være egnet slokkeutstyr eller et slokkesystem som kan brukes for dette formålet. Her anbefaler vi ekstratiltak.

Som regel er batteribranner vanskelige å slokke, men det finnes egne spesifikke brannslokkere for dette på markedet.

Problemstillingen med litiumbatterier er når temperaturen oppnår rundt 1100 grader. Brann forbundet med dette er vanskelig å slokke uten store mengder slokkemiddel. Vann/skum brukes ofte i tilfellet som nedkjøling.

Det finnes også flere alternative branntromler som kan være nyttige å installere. Branntrommel med automatventil kan monteres høyere på veggen for å spare plass og er klar til bruk i det man drar ut strålerøret. Branntromler kan også monteres med et skuminjektorsystem som blander et skumkonsentrat inn i vannet for en kjølende og kvelende effekt på de fleste branner.

Behov for råd eller befaring for å sjekke om bygget er tilstrekkelig brannsikret?

Trenger du råd eller hjelp når det gjelder brannsikring av ditt lagerbygg? Vi i NOHA kommer gjerne på befaring og sjekker om tilstrekkelig slokkeutstyr er på plass og om øvrige brannsikringstiltak er tilfredsstillende.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå › 

Kilder:

https://energibygg.no/elkontroll-naeringsbygg/#2
https://docplayer.me/3220688-Elsikkerhet-informasjon-fra-direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-1-07-juni-2007-argang-36.html