NOHA_005-2_

Er du kjent med hvilke lovkrav som gjelder for brannsikring av næringsbygg? Vet du om bygget du er ansvarlig for er forskriftsmessig sikret? I denne artikkelen tar vi for oss viktige lover, krav og forskrifter, og hvordan du kan finne ut om bygget ditt er sikret slik det skal.

Les også: Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern

lovdata.no finner du alle lover og forskrifter i sin helhet. Både DSB, TEK17 og Norsk Standard har gjort det litt enklere å finne fram i regelverket når det gjelder krav knyttet til brannsikkerhet. Likevel kan det for noen og enhver kanskje framstå som litt forvirrende, for hvor finner du egentlig ut hvilke krav som gjelder for ditt bygg? Her er en kort oversikt:

Relevant lovverk for brannvern og brannsikkerhet

Brann- og eksplosjonsvernloven
Loven beskriver blant annet den enkeltes plikt til å forebygge og begrense brann, og hvilke plikter brukere og eiere av bygg har med tanke på sikringstiltak og vedlikehold.

Forskrift om brannforebygging 
I tillegg til ovennevnte lov, er brannforebyggingsforskriften svært sentral. Forskriften tar blant annet for seg hvilke forebyggende plikter eiere og brukere av bygg har.

DSB 
Hos direktoratet for sikkerhet og beredskap har de samlet lover og forskrifter på temasiden Brannvern, brannvesen og nødnett. Her finner du også en veileder til forskriften om brannforebygging.

Norsk Standard/Norm 
Det finnes en rekke norske standarder for området brannsikkerhet, blant annet NS1039 og NS EN671-3 som beskriver hvilke krav som stilles til kontroll og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr. 

TEK17
Kapittel 11 i byggteknisk forskrift omhandler blant annet sikkerhet ved brann, risiko- og brannklasser, og tilrettelegging for manuell slokking. Kravene du finner her er minimumskrav.

Internkontrollforskriften 
Den gjelder som du trolig er kjent med, for de aller fleste virksomheter. Ifølge denne skal virksomheten jobbe systematisk med gjennomføring av tiltak for å fremme et forbedringsarbeid blant annet innen:
  • Sikkerhet
  • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

Hvor bør du legge lista for å tilfredsstille brannkravene i ditt bygg? 

NOHA anbefaler en løpende avtale for å sikre riktig kvalitet i brannsikringsarbeidet. Minimumskravene må selvfølgelig tilfredsstilles. I tillegg mener vi det er lov å bruke sunn fornuft. I noen tilfeller kan det være bygningsmessige forhold som tilsier andre behov eller løsninger.

Les også: Mange næringsbygg tilfredsstiller ikke brannkravene

Vær obs på soner i bygget som krever ekstra oppmerksomhet

Noen næringsbygg har soner som gjør det nødvendig å være ekstra observant, som for eksempel kjøkken med frityrutstyr, lagre og arkiv med mye brennbart materiale, laboratorium eller oppbevaringssteder for kjemikalier og farlig avfall. De fleste næringsbygg har også serverrom som krever ekstra brannslokkingsutstyr, ikke på grunn av krav, men fordi det ligger store verdier lagret i slike rom.

Husk ny gjennomgang av apparater og utstyr ved bruksendringer i bygget

Lokaler i næringsbygg er gjerne gjennom hyppige endringer, på grunn av blant annet endrede behov, nye leietakere eller nye produkter og inventar som stiller andre krav til utstyr og plassering av det. Selv om brukere av et bygg har plikt til å bruke bygget i samsvar med kravene til byggverket, kan det likevel være endringer som gjør det nødvendig med en ny gjennomgang.

Er bygget ditt lovlig sikret med tanke på brannvern og forebygging?

Tenker du etter å ha lest dette at bygget ditt trenger en sjekk eller oppdatering når det gjelder brannsikring? Begynn gjerne med å ta testen nedenfor, eller ta kontakt med oss!

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›