shutterstock_606335702

Det stilles forståelig nok høye krav til brannsikkerhet i bygg hvor det er mennesker, eller hvor det oppbevares store verdier. Som eiendomsforvalter eller driftsansvarlig har du et stort ansvar for dette. Her er 7 viktige ting du må vite – som et minimum!

1. Hvilken risikoklasse har bygget eller eiendommen?

Både byggverk, og bruksområder skal klassifiseres med tanke på brannrisiko. Det er seks risikoklasser, hvor klasse 1 er bygg som fryselager og garasjer, mens 5 og 6 er typisk sykehus, overnattingssteder, kjøpesenter og andre steder hvor det er mange folk. Jo høyere klasse du har, jo strengere er kravene. Vet du hvilken risikoklasse bygget ditt hører inn under? Vil du at bygget ditt skal være forskriftsmessig brannsikret, er det en forutsetning at du vet dette. 

2. Er eiendommen eller bygget nødvendig sikret hvis det oppstår en brann?

Krav til brannsikring henger sammen med risikoklasse. Det er eier av bygg og områder som er ansvarlig for at det plasseres ut nødvendig brannslokkingsstyr.

I tillegg har både eiere og brukere av byggverk ifølge forskrift om brannforebygging plikt til å sørge for at det blir gjort sikringstiltak mot brann, og at slokkeutstyr er i orden. I TEK17 stilles det følgende krav:

  1. Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.
  2. Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier.
  3. Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom. Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger trekkes gjennom, kan føre til at røyk og branngasser sprer seg til resten av byggverket.
  4. Brannslange må ikke være lengre enn 30 meter ved fullt uttrekk

3. Brannøvelser

Kravet til brannøvelser er nå ivaretatt i § 12 i forskriften. Ordlyden her medfører egentlig en viss skjerpelse. Her skal bruker iverksette rutiner (se punkt b, c og d) som sikrer at de som  har arbeidsplass i byggverket, har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. De som oppholder seg i byggverket skal ha tilstrekkelig informasjon slik at de kan unngå brann og opptre riktig ved brann.

Det anbefales å øve for å kunne dokumentere og forvisse seg om at dette er tilfelle.

4. Årlig kontroll og vedlikehold

Rutiner for sjekk av utstyr og installasjoner hører også med. Automatiske brannslokkeanlegg og håndholdt slokkeutstyr skal kontrolleres minst én gang i året. For å være sikker på at dette blir ivaretatt kan det være smart å inngå en årlig service- og vedlikeholdsavtale på anlegg og øvrig utstyr.

Kontrollene skal utføres i henhold til de norske standardene NS 3910 (håndslokkere) og NS-EN 671-3 (branntromler), slik blant annet vi i NOHA gjør. Merk deg at kontrollene skal utføres av kvalifiserte personer.

Les også: Brannsikkerhet: Er bygget mitt forskriftsmessig sikret?

5. Eier og brukers forpliktelser

Tidligere var kravet at alle særskilte brannobjekt skulle ha en brannvernleder som kunne være eier selv eller representant for eier. Nå er dette kravet fjernet. Det er fortsatt eier som er ansvarlig for brannsikkerheten i byggverket. Brukeren har også sine plikter i forskriftens §§ 11, 12 og 13.

6. Oppdatert branntegning og tydelige rømningsplaner

Foreligger det branninstruks og brannteknisk plantegning i bygget? Og er informasjonen lett tilgjengelig for de som måtte trenge det?

Rømningsplaner skal være hengt opp på godt synlige steder for å vise raskeste vei ut av bygget. Planene gir også et signal om at sikkerheten i bygget blir tatt på alvor.

7. Brannsikring og dokumentasjon

Alt arbeidet knyttet til det praktiske brannsikringsarbeidet skal dokumenteres. Og det er viktig. Dette er eiers ansvar, men i praksis blir denne oppgavene gjerne delegert til driftsansvarlige og andre brukere. Kravene som er knyttet til dette er mange, og omfatter blant annet systematiske kontroller, vedlikehold, beskrivelse av bygget, tegninger, opplæring, branninstruks, samt dokumentasjon, for å nevne noe.

Brannsikkerhet og dokumentasjon hører også naturlig hjemme i byggets FDV system. DSB har laget en veileder til forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Den er et svært nyttig verktøy i brannsikringsarbeidet.

Synes du det er krevende å få oversikt over all dokumentasjon som må være på plass – eller er usikker på om du har dokumentert det du må -  kan vi også hjelpe deg på veien til et brannsikkert og forskriftsmessig riktig dokumentert bygg. Har du spørsmål anbefaler vi også at du tar en titt på ressurssiden vår Alt du trenger å vite om serviceavtale for brannvern.

Begynn gjerne med å ta testen nedenfor! Den vil gi deg en pekepinn på hvilke områder som trenger forbedring, og hva du bør gjøre videre. Helt enkelt.

Ta testen: Tilfredsstiller ditt bygg krav til  brannsikkerhet og dokumentasjon? klikk her nå ›